Mgr. Michal Holý, analytik trhu práce, Úřad práce v Jablonci nad Nisou

Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol.

Jak si vybrat studijní obor a školu?

Podle čeho se mám při volbě povolání rozhodovat?
 Podle svých zájmů a dovedností. Existují různé testy zájmů a dovedností ověřující například manuální zručnost, zaměření na konkrétní humanitní nebo technické obory, ochotu práce s lidmi, orientaci na práci s určitým materiálem, jazykové znalosti atd. U dovedností se zkoumají a hodnotí například schopnosti jednat s lidmi, řešit stresové situace, fyzické předpoklady a celá řada dalších dovedností.
 Podle uplatnění absolventů jednotlivých typů škol na trhu práce – existují různé studie, instituce, projekty a internetové portály zabývající se touto problematikou.
 Podle poměru nabídky a poptávky na trhu práce, jinými slovy podle šance na pracovní uplatnění vyjádřené počtem uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo v jednotlivých profesích. U některých míst je dlouhodobý nedostatek pracovních sil, u dalších naopak převis nabídky nad poptávkou.
 Podle struktury volných pracovních míst nabízených zaměstnavateli v jednotlivých profesích. Podle vývoje počtu těchto míst v minulosti a současnosti a podle velmi důležité, ale zároveň obtížné prognózy budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.
 Podle možnosti uplatnění na regionálním trhu práce v místě bydliště, jinými slovy podle existence zaměstnavatelů v místě mého bydliště, kteří mne mohou zaměstnat. Zde vyvstává otázka pracovní mobility a ochoty stěhovat se za prací, která bývá u mladých lidí vyšší.
 To nejdůležitější na konec – především se rozhodovat s dostatkem informací.
S výběrem povolání a usnadněním přístupu k informacím pomáhá žákům výchovný poradce na základní škole, rodiče, učitelé nebo Informační a poradenská střediska – IPS na úřadech práce. Existuje množství internetových portálů, např. Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce ISA, Integrovaný portál MPSV a další, podávající kompletní informace při hledání vhodného vzdělání, nabídky škol a obory vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce.

Jaké obory/školy jsou v současné době oblíbené?
Pokud vycházíme z vývoje počtu vycházejících, přihlášených a přijatých studentů středních škol v regionu, mezi žáky v jabloneckém okrese je největší zájem o gymnázium, obchodní akademii a dále o obory obchodně-podnikatelská činnost, podnikání či kuchař-číšník.

Jaké obory mají dobrou perspektivu do budoucna?
V dlouhodobém měřítku přetrvává nejen na regionálním trhu práce výrazná poptávka a nedostatek pracovní síly u technických profesí. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané technické inženýry, středoškolsky vzdělané techniky ve strojírenství, elektrotechnice, výpočetní technice, stavebnictví a kvalifikované dělníky ve stavebnictví, strojírenství a kovodělném průmyslu. Dalšími často poptávanými obory jsou profese ve zdravotnictví, ať už se jedná o lékaře nebo střední zdravotnický personál. Navzdory současnému poklesu poptávky po pracovní síle prakticky ve všech hospodářských odvětvích předpokládáme, že uvedené obory budou mít perspektivu i v budoucnu.

Musím mít pro studium technických oborů talent?
Podle mého názoru není ke studiu technických oborů talent potřebný. Mnohem důležitější jsou pro studenta skutečný zájem o techniku, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, kombinační schopnosti, přesnost, technické myšlení, zručnost, pro obory s vyšším stupněm kvalifikace rovněž schopnost učit se.

Naleznu jako absolvent technického oboru uplatnění i v menším měst, nebo se budu muset stěhovat za prací?
Záleží na zastoupení jednotlivých odvětví a struktuře zaměstnavatelů v daném městě a regionu. Na příkladu měst okresu Jablonec nad Nisou můžeme uvést, že absolventi technických oborů nalézají uplatnění i v menších městech, ať už se jedná o strojírenské, stavební či elektrotechnické profese všech úrovní vzdělání.

Budou mít technické profese stejnou prestiž jako například profese v ekonomické a správní oblasti?
V některých profesích, zejména pro vysoce kvalifikované techniky s minimálně maturitním vzděláním, tuto prestiž technické obory již mají, a to jak po společenské, tak ekonomické stránce. Problém je spíše u oborů s výučním listem, kde stále panují předsudky společnosti. Kdo nemá maturitu, je horší člověk, méně uznávaný, a tudíž málo potřebný ve společnosti. Opak je pravdou. Ten, kdo umí řemeslo a umí ho dobře, má vyhlídky k práci daleko lepší než někteří neschopní absolventi středních škol. Věřím, že tuto skutečnost dnešní společnost pochopí, začne uznávat i méně vzdělané, ale zato schopné a šikovné řemeslníky a začne opět platit, že řemeslo (i černé) má zlaté dno.

Vyhledávání

Aktuality

16.11.2015
Nejlepší lanovku vytvořil tým Motoru Jikov Group

čtěte více

19.10.2015
Nejlepší učni Škody Auto

Koncern Volkswagen udělil 45 nejlepším učňům cenu "Best Apprentice Awar…

čtěte více