Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
Web: sou-dubska.cz
Email: reditelstvi@sou-dubska.cz
Nejbližší den otevřených dveří:

Naše škola má dlouholetou tradici v přípravě žáků na budoucí povolání. Její historie je spjata s kladenskými hutěmi, kde se pro jejich potřebu vychovávali učni již před druhou světovou válkou. Individuální výuka tehdejších učňů však nepřinášela dobré výsledky a tak se v roce 1938 přešlo na organizovanou výuku. Počátkem tohoto roku pracovalo v dílnách mechanických provozů a údržby 209 učňů. V této době se začalo hovořit o zřízení učňovské dílny, kde by mohla výuka probíhat cíleněji, než tomu bylo v provozních podmínkách. První Závodní učňovská škola byla pak zřízena v květnu roku 1939 při tehdejší huti Poldi a vedoucím školy se stal Ing. Inemann. V červenci tohoto roku již probíhaly přijímací zkoušky a dne 14. srpna 1939 bylo poprvé zahájeno v této škole vyučování. V době druhé světové války byla škola vedená Němci a vyučovala jak české, tak i německé učně. Ke konci války se zde prováděly i rekvalifikační kurzy.Po válce se začalo hovořit o komplexním vzdělávání učňů. Závodní učňovská škola zajišťovala jen odborný výcvik, což tomuto způsobu vzdělávání nevyhovovalo. Proto byla v roce 1948 otevřena Základní odborná škola, která zajišťovala teoretickou výuku. Vyučování začalo 3. dubna, kdy byl otevřen 1. ročník školy hutnické pro valcíře a taviče. Ve školním roce 1948 – 49 sloužila škola již všem učňům Spojených oceláren. Od 1. září 1949 bylo již na škole 11 tříd s 280 žáky. Základní odborná škola měla při svém zřízení k dispozici učebny v bývalé huťské nemocnici. Od školního roku 1949 – 50 převzal řízení školy F. Trojan.V polovině 50. let minulého století vznikla na základě tehdejších pracovních záloh dvě odborná učiliště – Odborné učiliště kovo a Odborné učiliště hutnické. V roce 1957 byla výuka učňů svěřena opět Spojeným ocelárnám a bylo ustaveno Odborné učiliště SONP, které později bylo přejmenováno na Střední odborné učiliště Poldi v souladu se změnou názvu podniku koncem 70. let minulého století.S nárůstem počtu žáků vyvstala potřeba vybudovat v Újezdě pod Kladnem nové dílny. Jejich výstavby byla dokončena v roce 1955 a 60. létech minulého století bylo přistoupeno k rozšíření kapacity těchto dílen do dnešní podoby. Zároveň byla pro potřebu teoretické výuky získána v této lokalitě základní škola. V roce 1966 byly také zřízeny učebny v prostorách domova mládeže. Postupně docházelo k budování odborných učeben, svařečské školy a odloučených pracovišť.Po roce 1989 přešla naše škola nejprve pod správu ministerstva hospodářství a později ministerstva školství. Současným zřizovatelem je Středočeský kraj. Několikrát se také v souladu se zřizovatelem měnil název naší školy. Střední učiliště Poldi Kladno se přejmenovalo na Integrovanou střední školu a po sloučení se Středním odborným učilištěm K nemocnici v roce 1998 jsme dostali název Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Kladno. Od roku 2005 používáme již současný název – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská.V posledních letech došlo také k úpravám budovy školy. Roku 2002 bylo vybudováno III. patro, ve kterém byly zřízeny nové učebny. Jedná se zejména o multimediální učebnu a v roce 2006 byla zde do užívání předána nová učebna výpočetní techniky. V roce 2003 byly také v prostorech bývalé autodílny vybudovány nové šatny.V současné době se v naší škole vzdělává kolem pěti set žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech se zaměřením na elektrotechniku, strojírenství a stavebnictví. Pro vyučence ve strojních a elektrotechnických oborech nabízíme denní a dálkové nástavbové studium. Teoretické vyučování probíhá ve škole v Dubské ulici, praktické vyučování využívá vlastních dílen v Dubské a Unhošťské ulici, ale také odloučených pracovišť. V prostorách dílen se také nacházejí odborné učebny a sídlí zde ředitelství školy. Škola má vlastní Domov mládeže a školní kuchyni.

Vyhledávání

Aktuality

16.11.2015
Nejlepší lanovku vytvořil tým Motoru Jikov Group

čtěte více

19.10.2015
Nejlepší učni Škody Auto

Koncern Volkswagen udělil 45 nejlepším učňům cenu "Best Apprentice Awar…

čtěte více